Er det tid til at investere igen?

Det er godt købmandskab at købe, når priserne er lave. Det kan eksempelvis være tilbud på dagligvarer i supermarkedet eller på elektronik.

Når det kommer til aktier, opfører langt de fleste sig dog lige modsat: Når aktiekurserne er faldet og selskaberne derfor alt andet lige er blevet billigere, vælger mange at sælge ud. Ofte i panik. Når aktierne igen er blevet dyrere, vælger man at købe op. Ofte af frygt for at gå glip af en gevinst.

Denne mangel på godt købmandskab indenfor aktiehandel bør man naturligvis undgå. I stedet skal man købe aktier, når de er billige i stedet for at sælge dem – eller benytte tilbagefald til at supplere op frem for at sidde på hænderne. Det gør man ved at tænke og handle langsigtet.

Køb når markederne falder

En god måde at tænke langsigtet på er ved at være meget bevidst om det, vi alle ved; at aktiemarkeder har en stigende tendens, når man ser over en længere årrække. Samtidig skal man huske på, at denne stigende tendens afbrydes af mindre og større fald undervejs.

I Falcon Porteføljepleje investerer vi i globale aktier for vores kunder, og grafen nedenfor viser indeksudviklingen for det globale aktieindeks fra 31. december 1989 til 31. oktober 2022:

En investering på 100.000 kr. i starten af 1990 ville have givet et positivt afkast på 810.000 kr., og dermed en værdi af 910.000 kr., i dag. Det svarer til et årligt afkast på 7,6%. Ser man på grafen, er de seneste måneders aktiekursfald ikke et udtryk for en krise for en langsigtet investor. I stedet er det en korrektion i et ellers særdeles positivt aktiemarked igennem de seneste mange år. En sådan korrektion kan være en god lejlighed til at investere sine kontanter i aktier.

Den sorte linje viser periodens afkast på 7,6% om året, forudsat, at aktiemarkedet bevægede sig uden kursudsving. Som det ses, er der meget store afvigelser fra denne trendlinje. Den største negative forskel var i marts 2009, under finanskrisen, hvor aktiemarkedet var 54% under trendlinjen. Den største positive forskel var i august 2000, hvor aktiemarkedet var 82% over trendlinjen. Kort efter brast det, vi i dag kender som ”IT-boblen”.

Det seneste toppunkt var i december 2021. Set i bakspejlet er det således nemt at tjene mange penge på investering i aktier. Hvis man eksempelvis havde købt i marts 2009 og solgt i december 2021, ville man haft et årligt afkast på ca. 17%. Der svarer til, at 100.000 kr. bliver til næsten 700.000 kr.

Man kan dog ikke investere ved at se i bakspejlet. Man kender ikke fremtiden, og man ved ikke, om aktierne stiger eller falder på kort sigt. Hvis aktiemarkedet ligger langt under en trendlinje, er der dog en meget stor sandsynlighed for, at de stiger på sigt. Hvis de befinder sig langt over en trendlinje, er der ligeledes en stor sandsynlighed for, at de falder tilbage til trendlinjen på sigt. Her er tålmodighed en dyd og en vigtig del af en investors værktøjskasse.

En trendlinje, der er ajourført op til dags dato, vil pr. definition have sit slutpunkt i dagens aktiekurs. En sådan trendlinje kan derfor ikke umiddelbart anvendes til at tage beslutninger ud fra.

En metode til at perspektivere det aktuelle kursniveau kan være, at man fremskriver trendlinjen.

Fortsætter trenden?

Det årlige afkast på 7,6% i perioden fra 1990, og frem til i dag, svarer godt til de årlige afkast, der er blevet registreret over endnu længere perioder. Det årlige afkast har ligget på samme niveau siden år 1900 – det vil sige en periode med 2 verdenskrige og et utal af økonomiske og geopolitiske kriser, samt lange perioder med 2-cifrede inflationsrater.

Selvom ingen kan forudsige fremtiden, er det ikke urealistisk, at denne stigningstakt fortsætter fremover på langt sigt. Bl.a. Moores lov om teknologiudviklingens hastighed, samt en række andre faktorer, understøtter dette.

I grafikken nedenfor er trendlinjen med et årligt afkast på 7,6% forlænget i de kommende 3 år, dvs. frem til 31. oktober 2025.

For at illustrere risikoen ved ikke at investere de kontanter, man eventuelt måtte have – og risikoen ved at sælge sine aktier på det nuværende niveau og gå helt eller delvist kontant – er aktiekurs-grafen fastholdt på det nuværende kursniveau.

Det er naturligvis en helt reel mulighed for, at aktiekurserne falder fra det nuværende niveau. Når man investerer og sparer op, er det ikke en pointe, der har værdi for sine investeringsbeslutninger. Det allervigtigste spørgsmål er, om man tror på, at den trend, der eksisteret siden 1990, vil fortsætte.

Hvis svaret er ”JA”, bør man være investeret på trods af risikoen for kortsigtede tab. Man risikerer at gå glip af væsentlige aktiekursgevinster, hvis man vælger at stå på sidelinjen. Går man kontant, går man fra én risiko (aktier som svinger i værdi) til en anden risiko (kontanter der ikke svinger i værdi). Begge følger to meget forskellige trendlinjer, og man bliver nødt til at beslutte, hvilken man gerne vil være investeret i.

Når først aktiekurserne er steget, mens man har været kontant, får man formentlig aldrig mulighed for at købe ind til de samme lave kurser igen. Denne type tab er derfor reelle økonomiske tab for investorer.

En aktieportefølje der er faldet i værdi, som følge af markedsuro, repræsenterer derimod ikke et reelt tab – medmindre man går i panik og sælger aktierne. Hvis man ikke sælger, er der blot tale om tab af ”papirpenge”, som vil blive modsvaret af en fremtidig gevinst, når aktiekurserne stiger igen.

Hvad gør man nu?

Det er ikke farligt at købe for tidligt, da aktiemarkedet stiger på sigt. Man skal bare lade være med at sælge igen i panik. Det er til gengæld meget farligt at undlade at investere, fordi aktiemarkedet falder. Når markedet stiger igen, sker det som regel hurtigt og uden varsel. Det hægter de fleste af.

Betragt det i stedet som en oplagt mulighed for enten at købe eller supplere op. Man risikerer, at man aldrig får chancen for at købe ind til den eksisterende kurs igen. Sørg også for at sprede købene ud over tid eller på flere niveauer, da timingen af det perfekte køb er umulig. Det er sund fornuft og kræver ikke en doktorgrad i anvendt matematik.

Hvis du har lyst til at lade andre stå for dine investeringer, så du ikke behøver at bekymre dig om, hvad der er bedst at investere i, og om hvordan du skal forholde dig til den markedsuro som ofte er på aktiemarkedet, kan. Klik her for at læse mere.

 

Nærværende artikels oplysninger er udarbejdet til brug for orientering. Den kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i artiklen, i Falcon Invest eller andre værdipapirer. Den kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Forfatteren, Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne artikel. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.