Hvilke aktier er der i din Falcon portefølje? (31-08-2023)

I Falcon Porteføljepleje består aktieporteføljen af aktier i mange hundrede selskaber fra de fleste udviklede lande i verden. Det spreder risikoen og sikrer, at porteføljen er langt mere robust og stabil, end en portefølje med få aktier fra få lande.

De fleste af vores kunder har valgt, at vi skal investere en del af deres formue i særligt udvalgte akter. Det vil sige en aktiv investeringsstrategi.
Når vi sammensætter porteføljen, sker det nemt og omkostningseffektivt ved, at vi investerer i globale aktiefonde (ETF’er), der forvaltes af internationalt anerkendte porteføljeforvaltere:

• En ETF med fokus på Value-aktier
• En ETF med fokus på Kvalitetsaktier
• En ETF med fokus på Momentum-aktier
• En ETF med fokus på aktier med Lav volatilitet
• En eller flere ETF’er der dækker verdensmarkedet generelt

ETF’erne over-/undervægtes i porteføljen ud fra, hvor gode afkast vores investeringsmodeller forventer, at de pågældende aktier har i den kommende periode.
I din netbank ser du de enkelte aktiefonde/ETF’er, da det er dem, du har investeret i. Det er ikke helt nemt at finde ud af, hvilke aktier der er i hver enkelt aktiefond. Hvis du gerne vil vide, hvilke aktier du ejer, samlet set, på tværs af alle aktiefonde, er det en endnu mere vanskelig og tidskrævende opgave.

Det er den samme problemstilling for alle, der investerer i aktiefonde, uanset om man gør det selv, eller om man lader andre gøre det, eksempelvis sin bank.
Vi vil gerne give dig det overblik, som du ikke kan få andre steder. Vi har derfor udviklet et analyseværktøj, der kombinerer de underliggende investeringer i alle aktiefonde ind i én stor aktieportefølje, så man kan få et dybdegående indblik i, hvad man har investeret i.

Det kan du læse mere om nedenfor, hvor fokus er på porteføljer, hvor hele aktieandelen er investeret efter den aktive investeringsstrategi. Beregningerne er udarbejdet pr. 31. august 2023.

Fordeling af porteføljeselskaberne på geografiske regioner

En dimension, der er interessant at få indblik i, er, hvilke lande porteføljeselskaberne kommer fra. Det fremgår af tabellen nedenfor (kolonnen ”Portefølje-andel”):

Langt den største del af porteføljen, 66,5%, er investeret i amerikanske aktier.

Kolonnen ”MSCI World” viser, hvordan verdensmarkedet er fordelt, og man kan derfor se, at der er relativt flere aktier i Europa og Japan end fordelingen i verdensmarkedet. Der er tilsvarende færre amerikanske aktier i porteføljen end i verdensmarkedet. Det høje tal på 66,5% er således udtryk for en undervægt af amerikanske aktier i porteføljen.

I Falcon Porteføljepleje investeres der udelukkende i aktier i udviklede lande. Det vil sige, at der ikke er aktier fra de såkaldte Emerging Markets. Det skyldes, at disse aktier er mere risikobetonede, økonomisk set. Herudover er der en række lande, der klassificeres som Emerging Markets, som mange af vores kunder ikke ønsker at investere i. Rusland var eksempelvis en del af Emerging Markets indekset, indtil de blev udelukket som følge af krigen i Ukraine.

Fordeling på sektorer

Porteføljens fordeling på sektorer eller brancher fremgår af denne tabel:

De sektorer, som har den største vægt, er teknologiaktier, finansaktier og sundhedsaktier. Som man kan se i tabellen, svarer vægtene nogenlunde til den vægt, som verdensmarkedet har.

Det er faktisk tilfældet for alle sektorer.

Top 20 enkeltaktier

I tabellen nedenfor vises de 20 største aktiepositioner med angivelse af hvilke(n) af de ovennævnte fire særligt gode karakteristika, som der kan knyttes til selskabet.

Som det fremgår, er de 4 største aktiepositioner i 4 stærke amerikanske teknologiselskaber, Microsoft, Apple, Nvidia og Meta. Microsoft og Apple er undervægtede i forhold til markedet, mens de to andre selskaber er overvægtede.

Nvidia har været en del i medierne på det seneste, da der har været meget kraftige kursstigninger som følge af, at selskabet sælger microchips, som anvendes i kunstig intelligens (AI). Den rejse har du også været en del af.

Blandt selskaber i sundhedssektoren indgår både Novo og Eli Lilly med overvægt i forhold til markedet, hvilket har været positivt for afkastet i den seneste periode.

Som det ses af kolonnerne til højre, er langt fleste af de 20 største selskaber i din portefølje kvalitetsselskaber, dvs. selskaber med stærke cash flows og lav gæld. Størstedelen af selskaberne har også aktiekurser, der svinger mindre end gennemsnittet (lav volatilitet).

Når de største aktiepositioner i porteføljen har disse positive karakteristika, er porteføljen ganske robust og godt forberedt til den markedsuro, som vi altid oplever fra tid til anden.

Falcon Porteføljepleje Indeks

Nogen af vores kunder har valgt en såkaldt passiv investeringsløsning, hvor deres aktieportefølje sammensættes, så den afspejler verdensmarkedet. Det vil sige, at der ikke tages hensyn til de enkelte selskabers karakteristika som eksempelvis deres kursudvikling, værdiansættelse og økonomiske forhold.

For disse kunder sammensætter vi aktieporteføljen med udvalgte indeks-ETF’er.

I en indeks-portefølje svarer porteføljens fordeling på geografiske regioner, og på sektorer, til fordelingen i MSCI World i tabellerne ovenfor.

De 20 største aktiepositioner er disse:

Som det ses, er beholdningen af aktier i Apple og Microsoft højere i denne type portefølje end i den portefølje, hvor aktierne er valgt ud fra en aktiv investeringsstrategi.

Tilsvarende er beholdningen af andre aktier lavere, eksempelvis Nvidia. Til gengæld er beholdningen af Tesla større.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.